Edemo konsult

Mina uppdragsgivare finns framför allt inom ideella och offentligt finansierade organisationer, i kultursektorn och civilsamhället. Här nedan följer en presentation av fem temaområden som jag är verksam inom och längst ned hittar du typexempel på uppdrag som jag kan åta mig. Alla exempel bygger på uppdrag som jag har haft.

Du är välkommen att kontakta mig med en förfrågan! Om jag inte har möjlighet att åta mig ditt uppdrag, kan jag ofta hänvisa dig vidare till någon frilanskollega.

Konstnärligt arbete: skrivande, dramaturgi, teaterpedagogik, regi

Uppdrag som jag åtar mig inom ramen för enskilda konstnärliga projekt (föreställningar, utställningar, publikationer) handlar oftast om dramatiskt berättande och/eller interaktiva publikmöten. Till exempel gör jag uppdrag som föreställningsdramaturg, skriver handledningsmaterial till föreställningar samt läser och ger feedback på andras texter. Jag regisserar också improviserad teater och undervisar i impro och normkreativ gestaltning för såväl amatörer som professionella.

Moderering

Samtal och seminarier som jag åtar mig att leda kan vara en del av en organisations interna utvecklingsarbete eller vara publika arrangemang.

Föreläsning, utbildning och fortbildning

Jag föreläser, undervisar och fortbildar vid myndigheter, kulturinstitutioner, högskolor, folkhögskolor och inom civilsamhället. Framför allt möter jag människor som arbetar (eller utbildar sig för att arbeta) med konstnärlig gestaltning, lärande eller påverkansarbete. Just nu handlar flera av mina uppdrag om att fortbilda och reflektera kring praktisk kunskap i yrkeslivet.

Handledning

Jag handleder enskilda och grupper, framför allt i konstnärliga och kreativa processer och i att arbeta med lärande och utbildning. Jag är även mentor för aktivister och yrkesverksamma som vill bidra till förändring.

Processledning och organisationsutveckling

Jag processleder gärna möten som handlar om att människor från en eller flera olika organisation/er vill kunskapa, utvecklas och komma fram till gemensamma beslut.

Exempel på genomförda uppdrag

En utbildningsledare vid en högskola vill ge sina studenter möjlighet att utifrån teaterpedagogiska övningar reflektera över kön, makt och det framtida yrkesutövandet.

Chefen för en större offentligt finansierad scenkonstorganisation vill utbilda alla sina medarbetare i att reflektera över hur makt utövas för att skapa förutsättningar för ökad delaktighet i interna beslutsprocesser och ett ökat ansvarstagande i medarbetarrollen.

Styrelsen för en större folkrörelseorganisation vill arrangera en process (utöver den formella demokratiska strukturen) där medlemmarna i workshopform ges möjlighet att vara delaktiga i ett avgörande ställningstagande som styrelsen står inför.

Projektledaren för ett kulturprojekt vill arrangera ett internt slutseminarium där en utomstående moderator ger alla involverade möjlighet att få formulera sig om projektets styrkor och svagheter och vilka utmaningar som återstår i framtiden.

Jämställdhetsgruppen inom ett fackförbund vill arrangera ett offentligt seminarium där en moderator leder ett samtal i en panel av chefer och unga fackligt aktiva, i syfte att skapa uppmärksamhet kring de frågor som förbundet tycker är viktigast att driva i framtiden.

Chefen för en offentligt finansierad scenkonstorganisation vill involvera en teaterpedagog i en av teaterns uppsättningar för att utveckla former för interaktivitet mellan skådespelare och ungdomspublik.

Regissören för ett communityteaterprojekt vill ha hjälp att utbilda projektets deltagare i dramatiskt berättande för att stimulera deras eget skrivande.

En dramatikerstudent vill ha stöd i att strukturera sin kreativa process under ett längre självständigt arbete och vill ha hjälp att hitta konstruktiva sätt att möta de yttre och inre hinder som ingår i allt skapande.

Regissören för en uppsättning vid en fri teatergrupp vill ha mentorstöd för att hantera de konflikter som i princip alltid ingår i en kollektiv kreativ process.

Rektorn vid en konstnärlig högskola vill ha hjälp att ta fram ett underlag som kan användas när ledningsgruppen ska ta ställning till hur de bör vidareutbilda sina medarbetare för att stå bättre rustade att klara av en viktig aspekt av läraruppdraget.